Disclaimer.


1.Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van uw Helpdesk, tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken in Bijzondere Voorwaarden.

afwijking op de algemene of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen en aanvaard door beide partijen.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen geval tegen de leverancier kunnen worden ingeroepen.

Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien uw Helpdesk deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door uw Helpdesk schriftelijk bevestigd worden.

uw Helpdesk is te allen tijden bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Aanvullingen of wijzigingen zullen steeds bekend gemaakt worden via de website van uw Helpdesk op URL voorwaarden

 

2. Offertes
uw Helpdesk hanteert voor zijn hosting en dedicated server diensten offertes op basis van standaard pakketten. De prijzen en omschrijvingen van de pakketten zoals vermeld op de uw Helpdesk website gelden als bindende offertes vanaf het moment dat er door de klant een aanvraag tot bestelling is gedaan.

Voor alle andere geleverde diensten hanteert uw Helpdesk een systeem van "uurbesteding" en van offertes op basis van ramingen inzake het aantal uren dat een bepaalde opdracht in beslag zal nemen. Per opdracht zal uw Helpdesk telkens een offerte uitbrengen. In deze offerte zal telkens de inhoud van de ontwikkeling voldoende gedetailleerd worden beschreven en zullen het aantal uren ontwikkeling en de hard- en softwarekosten zo precies mogelijk worden geraamd.

De offertes van uw Helpdesk gelden slechts ten titel van inlichting. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 30 kalenderdagen geldig.

 

3. Levering
De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden uw Helpdesk niet. Onder levering van software verstaat men het ter beschikking stellen door uw Helpdesk aan de klant van een uitvoerbare versie van de programmatuur op magnetische drager, leesbaar door de computerhardware van de klant, of ge?stalleerd op server van de klant. Klachten betreffende zichtbare of mechanische gebreken dienen uiterlijk binnen de 14 dagen na levering aan uw Helpdesk gemeld worden.

Geen aansprakelijkheid voor gebreken kan weerhouden worden in hoofde van uw Helpdesk indien deze termijn zonder ontvangst van de hierboven bedoelde melding is verstreken. De tijdige en gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot herstelling of vervanging van de geleverde diensten en goederen of de gebrekkige onderdelen ervan door uw Helpdesk zonder dat uw Helpdesk daarboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

 

4. Duur en beëndiging
uw Helpdesk kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens uw Helpdesk niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

uw Helpdesk heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beindigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

Indien de klant de levering van de dienst wenst te beindigen dient een schriftelijke opzegging uw Helpdesk te bereiken 14 kalenderdagen voor het einde van de lopende periode.

Alle diensten van uw Helpdesk, met uitzondering van geregistreerde domeinnamen, worden steeds stilzwijgend verlengd.

Geregistreerde domeinnamen worden enkel verlengd indien de betaling van de verlenging uw Helpdesk bereikt voor vervaldag van registratie. Indien de betaling uw Helpdesk niet bereikt voor deze datum zal uw Helpdesk stilzwijgend aannemen dat klant de registratieperiode niet wenst te verlengen en zal uw Helpdesk vrijgave van de desbetreffende domeinnaam vragen aan de registrerende instantie.

Indien de registrerende instatie geen vervaldag-systeem hanteert zal hiervoor de kalenderdag aangehouden worden volgend op de periode waarvoor klant reeds betalingen verricht heeft aan uw Helpdesk.

Indien de registrerende instantie een procedure hanteert of de invulling van documenten vereist voor de bee?diging van een domeinnaam registratie kunnen geregistreerde domeinnamen enkel opgezegd worden met de door de registrerende instantie aangewezen documenten en/of procedures.

 

5. Eigendomsrecht
uw Helpdesk of de derde van wie uw Helpdesk vergunningen voor licenties heeft gekregen blijft te allen tijden eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende de informatie die hij op zijn website laat opnemen en waarborgt dat uw Helpdesk nooit op enige wijze kan worden aangesproken hiervoor.

De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software die hij plaatst op door uw Helpdesk beschikbaar gestelde hardware, of bij uw Helpdesk ondergebrachte hardware.


6. Aansprakelijkheid
uw Helpdesk kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade of gevolgschade welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan uw Helpdesk of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid tijdens de uitvoering van een dienst in opdracht van de klant of ten gevolge van beslissingen genomen door uw Helpdesk of een van haar aangestelden genomen op basis van informatie verstrekt door de klant aan uw Helpdesk.

uw Helpdesk zal nooit aansprakelijk zijn voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, het verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van cli?teel of verlies van gegevens of voor enige andere schade te wijten aan materiaal of informatie verstrekt door uw Helpdesk aan de klant.

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de klant rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. uw Helpdesk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. uw Helpdesk is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen op apparatuur van uw Helpdesk.

Gezien het Internet bestaat uit een grote aantal technische knooppunten die allen beheerd worden door verschillende bedrijven kan uw Helpdesk niet aansprakelijk zijn voor het gehele traject van de verbinding tussen de uw Helpdesk servers en het eindstation van de klant. Alleen indien de diensten worden onderbroken door een aanwijsbare fout van uw Helpdesk zal de klant een schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de schadevergoeding zal beperkt worden tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van de onderbreking. Vorderingen tot schadevergoeding moeten ons uiterlijk 2 weken (14 kalenderdagen) na de onderbreking schiftelijk bereiken.

 

7. Betaling
De betaling van elk gefactureerd bedrag, belasting inbegrepen, dient contant op de factuurdatum te geschieden op de bank / girorekening van uw Helpdesk zonder kosten voor uw Helpdesk.

Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 Euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum. Bij elke herhaalnota worden er 12,5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

uw Helpdesk zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en / of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van uw Helpdesk nakoming en / of schadevergoeding van de klant te vorderen.

uw Helpdesk behoudt zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoopsweigering zal kunnen ingeroepen worden. uw Helpdesk kan de uitvoering van elk order van een klant stopzetten zonder voorafgaande verwittiging en zonder enig verhaal of compensatie, wanneer blijkt dat de betaling van een order van dezelfde klant nog niet is geschied bij de vervaldatum.

Zolang de klant de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen te verhogen met eventuele rente en / of schadevergoeding, niet heeft betaald blijft uw Helpdesk eigenaar van de door haar geleverde goederen of diensten.

De klant verbindt zich er toe alle in zijn opdracht geleverde prestaties te betalen. Op vraag van de klant zal uw Helpdesk een gedetailleerd overzicht opmaken om de uurprestaties te motiveren.

Betaling dmv credit card, paypal of iDeal zullen na goedkeuring van bank of credit card maatschappij direct (realtime) verwerkt worden. Betalingen dmv een factuur zullen verwerkt worden zodra het verschuldigde bedrag op onze rekening is bijgeschreven ovv het factuur nummer.

 

8. Definitie Unmetered traffic webhosting
Unmetered traffic is enkel van toepassing indien het dataverkeer binnen aanvaardbare limieten blijft.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn rechtvaardig deel van de beschikbare hoeveelheid dataverkeer krijgt zijn sites met volgende inhoud niet toegestaan op accounts met Unmetered traffic:

Websites die downloads aanbieden met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextenties : exe, zip, tar, gz, mp3 waarbij de aangeboden downloads het hoofddoel van de website vormen.
Websites die downloads aanbieden waarbij meer dan 10% van het maandelijkse dataverkeer bestaat uit aangeboden downloads.
Websites met bestanden die als doel hebben geladen te worden op andere websites zoals, maar niet uitsluitend, banners, graphics of cgi-scripts.
Websites die door de werking van, maar niet uitsluitend door, de gebruikte php of cgi-scripts, meer dan hun rechvaardige deel van de beschikbare CPU tijd, het beschikbare geheugen, of de totale bandbreedte per server in beslag nemen.
Adult sites.
uw Helpdesk behoud zich het recht te oordelen wat binnen aanvaardbare limieten valt. Wanneer zou blijken dat een site niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal de eigenaar van de site een uitnodiging krijgen de account te upgraden naar Power Hosting.

Bovenstaande beperkingen gelden niet voor power hosting accounts, reseller accounts of dedicated servers.

Websites die meer dan hun rechtvaardig deel van de beschikbare CPU tijd en/of het beschikbare geheugen in beslag nemen zijn enkel toegelaten op dedicated servers.

 

9. Overmacht
De klant zal uw Helpdesk niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van uw Helpdesk en vooraf aangekondigde onderhoudswerken aan de technische infrastuctuur.

Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt uw Helpdesk steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat uw Helpdesk in ?n van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is

uw Helpdesk behoudt zich het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

10. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht
Op deze Algemene Voorwaarde en op alle overeenkomsten tussen uw Helpdesk en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank van Utrecht zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen uw Helpdesk en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.

uw Helpdesk behoudt zich het recht voor om de klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.

Onze Visie

Vanuit Almere gaan we met 101% passie voor onze klanten. Om alle IT-zorgen uit handen te nemen. Dat doen we met heldere taal, door inzicht te verlenen en IT een aantoonbaar winstpunt laten zijn in uw organisatie.

Disclaimer
Omgaan met privacy
FAQ
Sitemap

Onderhouds momenten

Maandag 14 December
tussen 0.00 - 03.00

Maandag 11 Janari
tussen 0.00 - 03.00

Maandag 15 Februari
tussen 0.00 - 03.00

Wist je dat?

Wist u dat ICT net zoveel energie verbruikt als de luchtvaartsector? Of dat ICT tot soms 60% van het energiegebruik in kantoren voor haar rekening neemt? Door de enorme groei van ICT is het einde dan ook nog lang niet in zicht. Dit is een actueel thema dat elk bedrijf, dus ook dat van u, voor uitdagingen stelt. virtualiseren is een van de technieken die de uitstoot van co2 verminderd terwijl de groei gewoon door gaat in uw bedrijf.

Bel ons!

 • Telefoon:
  +31 (0)6 81651123
 • Email:
  info@uw-helpdesk.nl

 • Adres:
  Jacobsstaf 24
  1319 DL Almere Nederland


Copyright © 2015 uw Helpdesk. All Rights Reserved.